CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU​

Zgodnie ze stosowaną w Polsce Międzynarodową Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10, autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.

Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nieleczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń.

Zespół Aspergera jest to łagodniejsze, całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje m. in. uporczywe trudności w zakresie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia oraz ograniczone, wąskie i powtarzające się zachowania oraz zainteresowania.

PROCES DIAGNOZY​​

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju jest procesem złożonym i wymaga współpracy wielu specjalistów. W naszej poradni proces diagnostyczny zaczyna się od pogłębionego wywiadu, który umożliwia zaplanowanie procesu diagnostycznego. Diagnoza psychologiczna przebiega podczas kilku spotkań prowadzonych przez psychologów i lekarza psychiatrę, w trakcie których przeprowadzamy obserwację, próby kliniczne oraz badanie testem ADOS 2. Działania te umożliwiają na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych stwierdzenie i określenie stopnia zaburzenia. Jeżeli w trakcie diagnozy pojawi się konieczność pogłębionego wywiadu medycznego, wtedy lekarz psychiatra umawia się na dodatkową wizytę z rodzicami i dzieckiem. Możliwa jest również obserwacja dziecka w środowisku domowym, szkolnym lub przedszkolnym w celu pogłębienia diagnozy. Następnie zespół diagnostyczny dokonuje analizy zebranych dokumentów, informacji z wywiadu, obserwacji i wyników badań i ustala diagnozę. Proces diagnostyczny kończy konsultacją psychologiczną polegającą na spotkaniu z rodzicami i przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.​

CENNIK​​

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera) powinna obejmować następujące obszary:​

1. Konsultacja psychologiczna (300 zł)– pogłębiony wywiad z rodzicami przeprowadzany przez psychologa w celu zebrania informacji na temat dotychczasowego rozwoju, obserwowanych niepokojących objawów i mocnych stron.​

Na wizytę rodzice powinni przygotować:​

  • książeczkę zdrowia do wglądu,​
  • kserokopię aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane) oraz inne posiadane przez rodziców badania medyczne,​
  • dokumentację z wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych itp.,​​
  • aktualną opinię z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła),​​
  • nagrania niepokojących zachowań dziecka.​​​

W przypadku małych dzieci (do 4 roku życia) rodzice przychodzą z dzieckiem. W celu zapewnienia opieki podczas wywiadu z rodzicem, wymagana jest obecność drugiego opiekuna. W przypadku dzieci powyżej 4 roku życia rodzice przychodzą bez dziecka.

2. Diagnoza psychologiczna dziecka – przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test ADOS 2, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie i określenie stopnia zaburzenia. O przebiegu diagnozy decyduje psycholog prowadzący po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej, ilość spotkań jest uzależniona od głębokości zaburzeń występujących u dziecka.​

  1. Pierwsze spotkanie (320 zł) – obserwacja kliniczna dziecka, w trakcie której wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne ADOS 2.​
  2. Drugie spotkanie (300 zł) – przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna z uwzględnieniem potencjału rozwojowego . Spotkanie trwa około 2 godzin .​

3. Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – pogłębiony wywiad medyczny. (320 zł)​
Oceniany jest stan somatyczny dziecka, określana jest potrzeba dodatkowych badań i konsultacji medycznych (badania neurologiczne, gastrologiczne, genetyczne, okulistyczne, badanie lekarza audiologa-foniatry itd.). Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie potrzebne do PPP w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i WWR – dla dzieci poniżej 7 roku życia.​

4. Konsultacja psychologiczna (150 zł), która kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.​

Uwaga:​
W przypadku konieczności dodatkowej liczby spotkań cena za diagnozę może ulec zmianie.​

NASI SPECJALIŚCI:​​