DIAGNOZA ZESPOŁU NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ ADHD​​

ADHD to ogólna nazwa zaburzeń zachowania, na którą składa się zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi. ​

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ujawnia się dość wcześnie – zazwyczaj do 5 roku życia. Dziecko dotknięte tymi zaburzeniami nie jest wytrwałe w swoich działaniach, szybko się nudzi nowym zajęciem czy zabawką. Zaczyna wykonywanie kilku czynności naraz i żadnej z nich nie kończy. Jego zachowania charakteryzuje tendencja do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.​

PROCES DIAGNOZY​​

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest procesem złożonym i wymaga współpracy wielu specjalistów. W naszej poradni proces diagnostyczny zaczyna się od pogłębionego wywiadu, który umożliwia zaplanowanie procesu diagnostycznego. Diagnoza psychologiczna przebiega podczas kilku spotkań prowadzonych przez psychologów i lekarza psychiatrę, w trakcie których przeprowadzamy obserwację, próby kliniczne oraz badanie testem IDS 2 – próby wykonawcze i próby kwestionariuszem Conners 3. Działania te na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie i określenie występowania zaburzenia. Jeżeli w trakcie diagnozy pojawi się konieczność pogłębionego wywiadu medycznego, wtedy lekarz psychiatra umawia się na dodatkową wizytę z rodzicami i dzieckiem. Możliwa jest również obserwacja dziecka w środowisku domowym, szkolnym lub przedszkolnym w celu pogłębienia diagnozy. Następnie zespół diagnostyczny dokonuje analizy zebranych dokumentów, informacji z wywiadu, obserwacji i wyników badań i ustala diagnozę. Proces diagnostyczny kończy się konsultacją psychologiczną polegającą na spotkaniu z rodzicami i przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.​

CENNIK​​

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) powinna obejmować następujące obszary:​

1. Konsultacja psychologiczna (300 zł) – pogłębiony wywiad z rodzicami mający na celu zebranie informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów.​

Na wizytę rodzice powinni przygotować:​

  • dostępną dokumentację medyczną dziecka – książeczkę zdrowia, aktualne badania lekarskie, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego oraz inne badania istotne dla procesu diagnostycznego​​
  • dostępną dokumentację psychologiczną z poprzednich lat​​
  • opinie przedszkolne lub szkolne​​​

W przypadku małych dzieci (do 4 roku życia) rodzice przychodzą z dzieckiem. W celu zapewnienia opieki podczas wywiadu z rodzicem, wymagana jest obecność drugiego opiekuna. W przypadku dzieci powyżej 4 roku życia rodzice przychodzą bez dziecka.

2. Diagnoza psychologiczna dziecka – przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test IDS 2 – wybrane próby, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie występowania zaburzenia u dziecka. O przebiegu diagnozy decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej.​

  1. Pierwsze spotkanie (150 zł) – polegające głównie na obserwacji klinicznej, ocenie poziomu nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń uwagi z wykorzystaniem wybranych prób – funkcje wykonawcze – IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.
  2. Drugie spotkanie (300 zł) – przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna z uwzględnieniem potencjału rozwojowego . Spotkanie trwa około 2 godzin.​​

3. Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży(320 zł)​ – ma na celu ocenę stanu zdrowia dziecka oraz postawienie właściwej diagnozy. ​

4. Konsultacja psychologiczna (150 zł) – kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.​

Uwaga:​
W przypadku konieczności przeprowadzenia większej liczby konsultacji i badań cena za usługę może ulec zmianie. Wydanie zaświadczenia lekarskiego z rozpoznaniem oraz opinii psychologicznej jest dodatkowo płatne 150 zł.​​

NASI SPECJALIŚCI:​​