Zasady przyjęć

 • Wizytę w poradni można umówić wyłącznie telefonicznie .
 • Konsultacja specjalistyczna jest pierwszą wizytą w naszej poradni. Warto na to spotkanie przynieść posiadaną dokumentację (np. książeczkę zdrowia, dotychczasową dokumentacje medyczną i psychologiczną). Jeżeli rodziców kieruje szkoła, przedszkole lub inna instytucja, warto poprosić o napisanie informacji o problemie. Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu i skróceniu czasu przeznaczonego na proces diagnostyczny i terapeutyczny. Jeśli rodzic nie jest zdecydowany do jakiego specjalisty powinien trafić, pierwsza wizyta powinna być konsultacją psychologiczną.
 • Kolejne wizyty są zaplanowane w uzgodnieniu z rodzicami i wynikają ze wstępnej diagnozy po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej. Konsultacja psychologiczna może być też wizytą doraźną, jeżeli w jej wyniku uda się pomóc w rozwiązaniu problemu.
 • Każda umówiona wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez recepcję lub poprzez wysłanie SMS-a. Brak SMS-a nie oznacza, że wizyta została odwołana.
 • Odwołanie wizyty następuje na życzenie klienta z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 • Bardzo prosimy o odwoływanie wizyt telefonicznie lub SMS-em.
 • Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć, skutkuje pobraniem opłaty jak podano w cenniku.
 • Spóźnienie się na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę.
 • Klient może wystąpić z prośbą o wydanie opinii lub opisu przeprowadzonych testów i badań. Czas przygotowania opinii lub opisu od momentu wykonania badań lub złożenia zapotrzebowania wynosi około 2 tygodni.

Cennik

KONSULTACJE CENA
Konsultacja psychiatryczna (więcej )

Konsultacje u lekarza psychiatry mają na celu ocenę stanu zdrowia dziecka i określenie podłoża jego trudności emocjonalnych. Każda konsultacja psychiatryczna trwa ok. 50 minut – pełna diagnoza problemu może obejmować 1-3 konsultacje. Konsultacje kontrolne lub dotyczące leczenia farmakologicznego mogą być krótsze – do 30 minut. O cenie konsultacji decyduje lekarz. Jeżeli konsultacja dotyczy dziecka poniżej 10 roku życia, na pierwsze spotkanie powinni przyjść sami rodzice. Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami.
Jeżeli odbyła się już w naszej poradni konsultacja psychologiczna, to psycholog w porozumieniu z psychiatrą ustala przebieg konsultacji psychiatrycznej.

Konsultacja psychiatryczna
Konsultacje kontrolne lub dotyczące leczenia farmakologicznego (mogą być krótsze)

Celem konsultacji psychiatrycznych jest:

 • postawienie rozpoznania klinicznego,
 • zaplanowanie dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych,
 • w przypadku konieczności – włączenie leczenia farmakologicznego.
Konsultacja psychologiczna (więcej ) 220 zł

Proponujemy konsultacje psychologiczne w tym z psychoterapeutą oraz terapeutą uzależnień. Konsultacja psychologiczna jest najczęściej pierwszą wizytą w naszej poradni, na którą przychodzą sami rodzice (bez dziecka). Na to spotkanie rodzice powinni przynieść posiadaną dokumentację (książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną i/lub psychologiczną), która jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu wspólnie z rodzicem procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Konsultacje psychologiczne dotyczą w szczególności:

 • problemów w sferze społecznej (trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz ważnymi osobami dorosłymi – rodzicami, nauczycielami, zaburzenia adaptacyjne),
 • problemów w sferze emocjonalnej (stany lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywania, niska samoocena,samookaleczenia, myśli rezygnacyjne),
 • trudności w nauce (zaburzona koncentracja uwagi, pamięć, utrata zainteresowania szkołą bądź odmowa chodzenia do szkoły, problemy w pisaniu i czytaniu),
 • problemów w zachowaniu (buntownicza postawa, agresja werbalna i fizyczna), • uzależnień (od substancji, nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych),
 • innych niepokojących objawów w rozwoju dziecka,
 • trudności w komunikacji małżeńskiej rodziców dziecka,
 • problemów związanych z sytuacją około rozwodową rodziców dziecka,
 • profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
 • wspomagania i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka.

Celem konsultacji psychologicznej jest:

 • doraźne wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu,
 • stworzenie wspólnie z rodzicem planu dalszych działań,
 • zalecenie wykonania konsultacji lekarskiej lub diagnozy psychologicznej,
 • zaproponowanie podjęcia odpowiedniej terapii indywidualnej lub grupowe
DIAGNOZY Cena
Diagnoza psychologiczna (więcej )
badanie rozwoju intelektualnego, 1 spotkanie (więcej ) 440 zł
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). Test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Przeznaczony jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat oraz dorosłych.
 • IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – wybrane próby-moduł inteligencji. Oprócz badania inteligencji ogólnej IDS-2 daje możliwość oceny stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Przeznaczony do badania dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – (CFT 1-R). Test bada inteligencję ogólną niezależną od czynników kulturowych. Stosowany jest w opiniowaniu diagnozy ryzyka dysleksji, trudności szkolnych oraz deficytów motywacyjnych. Przeznaczony do badania dzieci w wieku 4-9 lat.
  Test Słownikowy dla Dzieci (TSD). Bada zakres mowy biernej i czynnej, który jest jednym ze wskaźników inteligencji skrystalizowanej, czyli zdolności umysłowych, które rosną wraz z wiekiem i zdobywanym doświadczeniem oraz wiedzą. Przeznaczony do badania dzieci w wieku 4-7 lat i stanowi dopełnienie diagnozy testem CFT 1-R.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – (CFT 20-R). Służy do pomiaru inteligencji ogólnej ( wrodzonej ). Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Stosowany jest do badania dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat oraz dorosłych.
  WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H.Weiβa. Test przeznaczony do pomiaru zdolności werbalnych i liczbowych u osób w wieku 8-19 lat i stanowi dopełnienie diagnozy testem CFT 20-R.

O wyborze testu decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie ogólnego rozwoju, 2 spotkania (więcej ) 660 zł

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży. Test umożliwia wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat. Bateria testów bada zdolności poznawcze (inteligencję, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy).

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

ADOS 2 –badanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, 1 spotkanie (więcej ) 600 zł

Jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu dla dzieci ( od 12 miesiąca życia ), młodzieży i dorosłych. ADOS pomaga specjalistom obiektywnie i trafnie oceniać zachowania wynikające z całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie poziomu gotowości szkolnej, 1 spotkanie (więcej ) 220 zł

test-Bateria 5-6 R. Bateria przeznaczona jest do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz oceny gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich. Narzędzie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie przyczyn trudności edukacyjnych wraz z badaniem rozwoju intelektualnego (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) 2 spotkania (więcej ) 880 zł
Dzieci w wieku 7-9 lat
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat PTPiP (BATERIA 7/9). Test przeznaczony jest do diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu, w tym ryzyka dysleksji i dysortografii.
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) lub IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – wybrane próby-moduł inteligencji. Badanie zdolności intelektualnych.

Dzieci w wieku 10-12 lat
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat PTPiP (BATERIA 10/12). Test przeznaczony jest do diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji i dysortografii.
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) lub IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – wybrane próby-moduł inteligencji lub Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – (CFT 20-R) i WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H.Weiβa. Badanie zdolności intelektualnych.

Dzieci w wieku 13-15 lat
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat PTPiP (BATERIA 13/15). Test przeznaczony jest do diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji i dysortografii.
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) lub IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – wybrane próby-moduł inteligencji lub Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – (CFT 20-R) i WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H.Weiβa. Badanie zdolności intelektualnych.

O wyborze testu decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji.

Badanie pedagogiczne bez badania rozwoju intelektualnego (1 spotkanie) – cena 440 zł.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie koncentracji uwagi oraz zaburzeń współwystępujących przy ADHD, 1 spotkanie (więcej ) 440 zł
Kwestionariusz Conners 3. Pierwsze w Polsce tak obszerne narzędzie do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, które daje szereg możliwości, takich jak ocena funkcji wykonawczych, zastosowanie skal kontrolnych, identyfikacja obszarów nieprzystosowania, przesiewowa ocena objawów lęku i depresji oraz bezpośrednie powiązanie z systemem klasyfikacji zaburzeń DSM-5. Zestaw kwestionariuszy Conners 3 umożliwia zebranie informacji od różnych osób, patrzących na problemy dziecka z różnych perspektyw (zawiera wersje dla rodzica, nauczyciela i do samoopisu). Kwestionariusze przeznaczone są do badania dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – wybrane próby – funkcje wykonawcze. Ocena funkcji wykonawczych w IDS-2 uwzględnia ich 3 podstawowe mechanizmy: hamowanie, pamięć roboczą i giętkość poznawczą. Testy mierzące funkcje wykonawcze wymagają fluencji słownej, podzielności uwagi(jednoczesnego wykonywania dwóch czynności) , hamowania i planowania reakcji. Przeznaczony do badania dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka 3-6 rok życia, 1 spotkanie (więcej ) 220 zł
Skala Rozwoju Emocjonalnego (SkaRE). Tym narzędziem można badać dzieci w wieku 3;0-6;11. Składa się z trzech skal diagnostycznych: 1) Rozpoznawanie emocji, 2) Nazywanie emocji oraz 3) Emocje w sytuacjach społecznych.

Kwestionariusz do diagnozy temperamentu (EAS). Kwestionariusz do diagnozy temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości. Wersja dla dzieci od 3 do 11 lat zawiera cztery skale dotyczące: nieśmiałości, towarzyskości, aktywności i emocjonalności. Wyniki kwestionariuszy odwołują się do danych obserwacyjnych uzyskiwanych w jednej wersji od rodziców, w drugiej – od nauczycieli.

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS). ASRS obejmuje szeroki zakres badań zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne z DSM-IV-TR.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka 7-15 roku życia, 1 spotkanie (więcej ) 300 zł
STAIC (Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci). Kwestionariusz pozwala zdiagnozować natężenie doświadczanego przez dziecko lęku sytuacyjnego (lęk jako stan) i lęku będącego względnie stałą charakterystyką osobowości (lęk jako cecha). Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Kwestionariusz do diagnozy temperamentu (EAS). Kwestionariusz do diagnozy temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości. Wersja dla dzieci od 3 do 11 lat zawiera cztery skale dotyczące: nieśmiałości, towarzyskości, aktywności i emocjonalności. Wyniki kwestionariuszy odwołują się do danych obserwacyjnych uzyskiwanych w jednej wersji od rodziców, w drugiej – od nauczycieli.

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI-2). Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: samego dziecka, rodzica (lub opiekuna) i nauczyciela. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i młodzieży cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Dzięki temu, że zapewnia wskaźnik zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych.

Test IDS 2 – wybrane próby – kompetencje społeczno-emocjonalne. Moduł bada umiejętności rozpoznawania i regulacji emocji oraz doboru strategii społecznych. Przeznaczony jest do badania dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.

ASRS (Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu). ASRS obejmuje szeroki zakres badań zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne z DSM-IV-TR.

O wyborze narzędzia diagnostycznego decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

badanie kompetencji emocjonalnych młodzieży od 16 roku życia, 1 spotkanie (więcej ) 440 zł
Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości (NEO-FFI). Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości w pięciu skalach: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Wersja dla młodzieży od 15 r.ż. i dorosłych ma charakter samoopisowy.

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD). Kwestionariusz bada podstawowe objawy związane z obniżeniem nastroju, takie jak utrata energii, anhedonia, myśli samobójcze, pesymizm i poczucie winy. Wersja dla młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych ma charakter samoopisowy.

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI-2). Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: samego dziecka, rodzica (lub opiekuna) i nauczyciela. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i młodzieży cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Dzięki temu, że zapewnia wskaźnik zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych.

Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS). Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych. Wersja dla młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych ma charakter samoopisowy.

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI). Jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wersja dla młodzieży od 15 r.ż. i dorosłych ma charakter samoopisowy.

Test IDS 2 – wybrane próby – kompetencje społeczno-emocjonalne. Moduł bada umiejętności rozpoznawania i regulacji emocji oraz doboru strategii społecznych. Przeznaczony jest do badania dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.

Kwestionariusz do diagnozy temperamentu (EAS). Kwestionariusz do diagnozy temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości. Wersja dla młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych ma charakter samoopisowy. Zawiera pięć skal dotyczących: Emocjonalności, Strachu, Złości, Aktywności i Towarzyskości.

ASRS (Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu). ASRS obejmuje szeroki zakres badań zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne z DSM-IV-TR. Przeznaczony jest do badań dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

O wyborze narzędzia diagnostycznego decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji.

Omówienie wyników badań oraz wydanie pisemnej opinii lub opisu wyników według cennika.

ASRS – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum Autyzmu 200 zł
Conners 3 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD 200 zł

W przypadku konieczności dodatkowej liczby spotkań cena za diagnozę może ulec zmianie.

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera) Diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju rozpoczynamy po konsultacji psychologicznej i po wynikach Kwestionariusza ASRS. (więcej )

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera) powinna obejmować następujące obszary:

1.Konsultacja psychologiczna – pogłębiony wywiad z rodzicami przeprowadzany przez psychologa w celu zebrania informacji na temat dotychczasowego rozwoju, obserwowanych niepokojących objawów i mocnych stron.

Na wizytę rodzice powinni przygotować:

 • książeczkę zdrowia do wglądu,
 • kserokopię aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane) oraz inne posiadane przez rodziców badania medyczne,
 • dokumentację z wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych itp.,
 • aktualną opinię z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła),
 • nagrania niepokojących zachowań dziecka.

W przypadku małych dzieci (do 4 roku życia) rodzice przychodzą z dzieckiem. W celu zapewnienia opieki podczas wywiadu z rodzicem, wymagana jest obecność drugiego opiekuna. W przypadku dzieci powyżej 4 roku życia rodzice przychodzą bez dziecka.

440 zł

2.Diagnoza psychologiczna dziecka – przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test ADOS 2, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie i określenie stopnia zaburzenia. O przebiegu diagnozy decyduje psycholog prowadzący po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej, ilość spotkań jest uzależniona od głębokości zaburzeń występujących u dziecka.

A. Pierwsze spotkanie – obserwacja kliniczna dziecka, w trakcie której wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne ADOS 2.

600 zł

B. Drugie spotkanie – przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna z uwzględnieniem potencjału rozwojowego . Spotkanie trwa około 2 godzin .

440 zł

3. Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – pogłębiony wywiad medyczny.

Oceniany jest stan somatyczny dziecka, określana jest potrzeba dodatkowych badań i konsultacji medycznych (badania neurologiczne, gastrologiczne, genetyczne, okulistyczne, badanie lekarza audiologa-foniatry itd.).

5. Konsultacja psychologiczna, która kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.

200 zł

Uwaga:
W przypadku konieczności dodatkowej liczby spotkań cena za diagnozę może ulec zmianie.

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD (więcej )
Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) powinna obejmować następujące obszary:

1.Konsultacja psychologiczna – pogłębiony wywiad z rodzicami mający na celu zebranie informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów.

Na wizytę rodzice powinni przygotować:

 • dostępną dokumentację medyczną dziecka – książeczkę zdrowia, aktualne badania lekarskie, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego oraz inne badania istotne dla procesu diagnostycznego
 • dostępną dokumentację psychologiczną z poprzednich lat
 • opinie przedszkolne lub szkolne

W przypadku małych dzieci (do 4 roku życia) rodzice przychodzą z dzieckiem. W celu zapewnienia opieki podczas wywiadu z rodzicem, wymagana jest obecność drugiego opiekuna. W przypadku dzieci powyżej 4 roku życia rodzice przychodzą bez dziecka.

440 zł

2. Diagnoza psychologiczna dziecka – przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test IDS 2 – wybrane próby, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie występowania zaburzenia u dziecka. O przebiegu diagnozy decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej.

A. Pierwsze spotkanie – polegające głównie na obserwacji klinicznej, ocenie poziomu nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń uwagi z wykorzystaniem wybranych prób – funkcje wykonawcze – IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży. 220 zł

B. Drugie spotkanie – przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna z uwzględnieniem potencjału rozwojowego . Spotkanie trwa około 2 godzin .

440 zł

3. Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. Mająca na celu ocenę stanu zdrowia dziecka oraz postawienie właściwej diagnozy.

5. Konsultacja psychologiczna, która kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.

200 zł
TERAPIE GRUPOWE CENA
Spotkania psychologiczna z elementami arteterapii (więcej ) 60 zł

Pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Arteterapia w pracy z dziećmi to rozbudzenie ich wyobraźni, zachęcanie do otwarcia się na nieograniczone możliwości twórczego działania zmysłami: dotykiem, wzrokiem, słuchem. Mogą także pomóc wyrazić i ukoić trudne emocje. Jednocześnie dzieci poznają lepiej siebie nawzajem i odmienność drugiego człowieka. Główną korzyścią dla korzystających z arteterapii jest uwolnienie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia, akceptacja siebie, możliwość lepszego poznania motywów własnych zachowań. Zajęcia grupowe dedykowane dzieciom nadmiernie wrażliwym emocjonalnie, lękowym, zahamowanym, nieśmiałym w różnych grupach wiekowych.

Trening koncentracji uwagi (więcej ) 60 zł

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. Wiele dzieci ma skłonność do stałego rozproszenia uwagi. Umiejętność koncentracji uwagi można ćwiczyć. Wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica (lub nauczyciela) motywującego je do tej pracy. Podczas treningu dziecko uczy się jak: wykonać zdania w adekwatnym czasie, gospodarować czasem i planować wykonanie zdania, kończyć podejmowane polecenia, nie rozpraszać się na drobnych bodźcach, zapamiętywać treści czytane i mówione, reagować na polecania, poczekać na swoją kolej. Dzięki treningowi dziecko potrafi wsłuchać się we własne uczucia i zaczyna świadomie postrzegać własną osobę, ma wypracowany harmonogram dnia, umiejętność relaksowania się, aktywnego spędzania czasu i dbania o prawidłowe odżywanie. Zajęcia dedykowane są dzieciom klasy IV-V i VI-VIII (w grupie 4 osobowej).

Zajęcia „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” (więcej ) 60 zł

Profilaktyczny program stymulujący rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do życia,
 • kształtowanie postaw optymizmu, wytrwałości, życzliwości, pracowitości, wdzięczności,
 • rozwijanie świadomości, własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, relaksacji i uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i budowania relacji,
 • rozwijanie zdolności poznawczych, kreatywności i ciekawości poznawczej,
 • uświadamianie potrzeby dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat. Cykl zajęć trwa 20 spotkań.

Zajęcia „Mam Moc” (więcej ) 60 zł

Pewność siebie to stan, w którym czujemy się dobrze we własnej skórze. To akceptowanie siebie wraz z całym zestawem niedoskonałości. To wspieranie i docenianie tego, kim jesteśmy. Jedno z najważniejszych zadań w rozwoju osobistym. Proponujemy cykl 16 spotkań, których celem jest wypracowanie pozytywnej oceny siebie, lubienie samego siebie, zdrowej relacji z samym sobą, umiejętność dostrzegania własnych zalet i talentów, docenianie ich, cieszenie się nimi i umiejętność mówienia o nich bez fałszywej skromności, nauka wyrozumiałości wobec siebie, umiejętności wybaczania sobie swoichbłędów, akceptowania swoich wad i niedoskonałości (świadomość, że ma je każdy z nas), zdolności działania pomimo strachu i wątpliwości, które w nas są. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży klasy IV-V i VI-VIII.

Trening Zastępowania Agresji (TZA) (więcej ) 70 zł

Przyczynami zachowań trudnych – obok braku znajomości przez dzieci i młodzież alternatywnych zachowań korygujących nieprawidłowe funkcjonowanie – są deficyty kontroli impulsywności.Program psychologiczny ma na celu modelowanie i wzmacnianie adaptacyjnych schematów zachowań. Na spotkaniach stosujemy elementy: modelowania, odgrywania ról, informacji zwrotnej, przenoszenia umiejętności.
Podczas spotkań dzieci i młodzież ćwiczą:

 • kontrolę złości – uczą się rozpoznawać czynniki wyzwalające złość. Dowiadują się, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego. Terapeuta wyposaża dziecko w technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
 • wnioskowanie moralne – rozważają różne punkty widzenia oraz uczą się podejmować decyzje w opanowaniu;
 • umiejętności społeczne – uczą się, co robić, aby osiągać pozytywne relacje społeczne.

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia i młodzieży.

Zajęcia stymulujące rozwój małego dziecka (więcej ) 60 zł

Celem tych zajęć jest:

 • wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka,
 • nauka poprzez zabawę,
 • nauka funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz stosowania się do zasad i norm społecznych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie funkcji percepcyjnych,
 • zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie.

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla małych dzieci od 2-4 roku życia. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) (więcej ) 70 zł

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (max. 6- 8 dzieci). Celem zajęć jest między innymi kształtowanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na akceptowane społecznie, poznanie metod radzenia sobie z emocjami i doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego. Dzieci odkrywają zalety współpracy, poznają możliwości radzenia sobie ze złością i lękiem. Kryterium doboru do grup jest wiek i poziom funkcjonowania dziecka. O doborze do danej grupy decydują terapeuci. Grupa jest prowadzona przez dwóch terapeutów (terapeuta prowadzący oraz terapeuta model). Jest to forma treningu grupowego, bazująca na konkretnej wiedzy, którą posiada i przekazuje osoba prowadząca. Uczestnicy otrzymują informacje i wskazówki jak należy się zachować w konkretnej sytuacji społecznej. Kolejnym istotnym elementem treningu jest założenie, że kluczową rolę w procesie nabywania umiejętności społecznych pełnią rówieśnicy i ich modelujące zachowania oraz postawy. Każda grupa posiada zindywidualizowany program zajęć, dostosowany do jej potrzeb i poziomu funkcjonowania.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – diada (grupa dwuosobowa) (więcej ) 80 zł

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (max. 6- 8 dzieci). Celem zajęć jest między innymi kształtowanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na akceptowane społecznie, poznanie metod radzenia sobie z emocjami i doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego. Dzieci odkrywają zalety współpracy, poznają możliwości radzenia sobie ze złością i lękiem. Kryterium doboru do grup jest wiek i poziom funkcjonowania dziecka. O doborze do danej grupy decydują terapeuci. Grupa jest prowadzona przez dwóch terapeutów (terapeuta prowadzący oraz terapeuta model). Jest to forma treningu grupowego, bazująca na konkretnej wiedzy, którą posiada i przekazuje osoba prowadząca. Uczestnicy otrzymują informacje i wskazówki jak należy się zachować w konkretnej sytuacji społecznej. Kolejnym istotnym elementem treningu jest założenie, że kluczową rolę w procesie nabywania umiejętności społecznych pełnią rówieśnicy i ich modelujące zachowania oraz postawy. Każda grupa posiada zindywidualizowany program zajęć, dostosowany do jej potrzeb i poziomu funkcjonowania.

TERAPIE INDYWIDUALNE CENA
Spotkania psychologiczne (więcej ) 180 zł

Spotkania psychologiczne polegają głównie na stymulacji rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywaniu deficytów rozwojowych. Terapeuta czuwa nad prawidłowym procesem rozwoju dziecka, w tym jego emocji, motywacji, wartości i postaw (również społecznych) a także pomaga w zrozumieniu sytuacji trudnych (rozwodu, śmierci, choroby itp.). Terapia psychologiczna jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za rozmowy psychologicznej, ćwiczeniom koncentracji uwagi, metodom projekcyjnym (rysunek), treningowi zachowań społecznych (odgrywanie scenek), elementom muzykoterapii, metodzie stymulacji polisensorycznej i doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, metodzie rozwijającej aktywność własną. Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie. Terapia indywidualna to regularnie organizowane spotkania (trwające 50 minut), które prowadzone są przez tego samego terapeutę. Ich częstotliwość zależy od potrzeb dziecka (najczęściej 1-2 razy w tygodniu). Każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od wstępnych konsultacji z rodzicami, podczas których psycholog przeprowadza diagnozę trudności i ustala cele spotkań. Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb dziecka.

Spotkania uzależnień (więcej ) 180 zł

Dotychczas najwięcej niepokoju wśród rodziców, których dzieci dorastają i wkraczają w wiek nastoletni, budziły takie problemy jak ryzyko sięgnięcia przez dziecko po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Zjawisko takie występowało, występuje i będzie występować pomimo dosyć dobrze poznanego już problemu. To, co obecnie zaczyna niepokoić wielu rodziców, to wciąż pojawiające się nowe formy uzależnień. Są to tak zwane uzależnienia behawioralne, które obok środków odurzających stanowią poważne zagrożenie dla zdrowego rozwoju młodego człowieka. Do tej grupy uzależnień zaliczamy aktywności związane z urządzeniami umożliwiającymi poruszanie się po coraz bardziej ”wirtualnym” świecie (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, nieograniczone zasoby Internetu). Koncentracja na czynności, która jest przyjemna lub związana z hobby wywołuje w dziecku radość, motywację i satysfakcję. Dopóki dziecku nie sprawia trudności przerwanie danej czynność nie ma powodu do niepokoju. Kiedy jednak ulubiona czynność przeradza się w uzależnienie, wówczas dziecko czy nastolatek przeżywa inne emocje – są to m.in.: napięcie, stres, lęk, niepokój, złość, przemijająca euforia, poczucie pustki i beznadziejności. Dochodzi do utraty kontroli nad daną czynnością i zaniedbywania ważnych spraw takich jak szkoła, rodzina, rówieśnicy. Doświadcza również strat w zdrowiu psychicznym i somatycznym. Terapia uzależnień polega na regularnych spotkaniach o stałej częstotliwości, cały czas z tym samym terapeutą. Częstotliwość spotkań oraz czas trwania całego cyklu terapeutycznego uzależnione są od celów i złożoności problemów. Dostosowuje się je indywidualnie do każdego pacjenta. Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia (więcej ) 180 zł

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania problemów (m.in. zaburzenia relacji i więzi) i leczenia zaburzeń psychicznych (m.in. depresja, zaburzenia lękowe, nerwicowe) za pomocą relacji pacjenta z terapeutą. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. W naszej poradni pracujemy, opierając się przede wszystkim na koncepcji poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i Gestald.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci młodszych opiera się na kierowanej zabawie. Wykorzystujemy różne formy ekspresji (rysowanie, układanie, lepienie, nadawanie ról itp.). Podążamy za zainteresowaniami dziecka w celu stworzenia zaufania i relacji terapeutycznej. Podczas terapii dziecko, wykorzystując swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie, przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa. dzięki czemu możliwe staje się korygowanie niekorzystnych emocji i trudności blokujących rozwój dziecka. Kluczowym działaniem dla skuteczności terapii jest takie jej prowadzenie, aby zbudować świadomość problemów i metodyki ich rozwiązywania u rodziców dziecka. Spotkania z rodzicami służą temu, by pomóc im w jak najlepszym rozumieniu swojego dziecka, jego wewnętrznego świata, postrzegania i przeżywania siebie i innych (dotyczyć to może np. lepszego rozumienia przebiegu rozwoju dziecka i jego kryzysów, problemów separacyjnych, seksualności, fobii, zachowań agresywnych). W efekcie rodzic staje się kompetentny do podejmowania działań wpływających na dziecko w ich codziennych relacjach.

Psychoterapia dla dzieci starszych i młodzieży ma na celu bezpośrednie wsparcie w znalezieniu skutecznych metod radzenia sobie z problemami, z którymi się zgłaszają. Są one najczęściej związanez lękiem, depresją, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania (bulimią, anoreksją), przeżywaniem konfliktów wewnętrznych, stresem oraz zachowaniami autoagresywnymi, trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu, a także trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Powodem zgłoszenia może być też kryzys wartości, doświadczenie uczucia pustki, poczucie braku sensu życia, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej, cierpienia z powodu utraty bliskiej osoby. Poza spotkaniami w ramach psychoterapii dla dzieci jak i młodzieży proponujemy wsparcie w postaci spotkań rodzicielskich (rodzice i psychoterapeuta), które mogą pomóc w bliższym przyjrzeniu się problemom. Służą one w zrozumieniu sytuacji dziecka/nastolatka i właściwej z nim komunikacji, a tym samym umożliwiają rodzicom tworzenie lepszych, bardziej satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałych porach. Czas sesji to 50 minut. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją .W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby. Nastolatek po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej oraz okres trwania psychoterapii.

INNE CENA
Obserwacja w środowisku szkolnym/przedszkolnym/domowym cena do ustalenia indywidualnie
Wydanie pisemnej opinii / informacji z wynikami badań. 200 zł
Wydanie pisemnej opinii po odbytej terapii indywidualnej i grupowej 100 zł
Wydanie opinii lekarskiej 70 zł
Zaświadczenie o udziale w zajęciach indywidualnych i grupowych bezpłatne