Diagnoza dziecka to proces oceny i zrozumienia funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego dziecka. Ma na celu identyfikację ewentualnych trudności, zaburzeń lub problemów rozwojowych, które mogą wpływać na jego zachowanie, emocje i funkcjonowanie społeczne.
Podczas diagnozy dziecka specjalista stosuje różnorodne metody i narzędzia, takie jak ankiety, wywiady, obserwacje i testy psychologiczne. Informacje zebrane podczas tych ocen są analizowane i interpretowane w kontekście rozwojowym i społecznym dziecka.
Diagnoza dziecka może obejmować różne obszary, takie jak zdolności poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne, zachowanie, relacje społeczne czy samopoczucie. Wynik diagnozy może pomóc w zrozumieniu przyczyn pewnych zachowań dziecka oraz w dostosowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych lub interwencji, które mogą pomóc dziecku osiągnąć swój pełny potencjał. Ważne jest, aby diagnoza dziecka była przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie oceny i terapii rozwojowej dzieci. Przygotowujemy dokumentację do Zespołów Orzekających przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz do Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności.
Oferta badań psychologiczno- pedagogicznych dla dzieci:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)Więcej…

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)Więcej…

ADOS-2 (narzędzie do oceny nasilenia cech spektrum autyzmu)Więcej…

Badanie kwestionariuszem ASRSWięcej…

Badanie kwestionariuszem Conners-3Więcej…

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia (specyficzne trudności wuczeniu się tj. problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem)Więcej…

Neuroflow (diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego – CAPD)Więcej…

Badanie rozwoju intelektualnegoWięcej…

Ogólne badanie rozwojuWięcej…

ABAS 3Więcej…

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych to narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. Kwestionariusz składa się z 5 wersji: dwóch dla rodzica i dwóch dla nauczyciela (0-5 lat oraz 5-21 lat), oraz wersji do samoopisu przeznaczonej do badania osób w wieku od 16 do 21 lat. Każda z wersji składa się z 10 skal opisujących różne aspekty funkcjonowania adaptacyjnego: Komunikacja, Życie w społeczności, Umiejętności funkcjonalne, Życie domowe, Życie szkolne, Zdrowie i bezpieczeństwo, Wypoczynek, Samoobsługa, Kierowanie sobą, Uspołecznienie, Motoryka (do 5 roku życia), Praca (od 16 roku życia). ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. To przede wszystkim znakomite narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego, które jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej. Posiada także szereg innych zastosowań:

  • pomoc w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania;
  • diagnoza ograniczeń funkcjonalnych pojawiających się u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i
    niepełnosprawnościami;
  • narzędzie dokumentujące konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form
    wsparcia;
  • w procesie planowania i monitorowania;
  • ewaluacja określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.

Poziom gotowości szkolnejWięcej…

Zaburzenia koncentracji uwagiWięcej…

Trudności emocjonalneWięcej…