Spotkanie to jest formą rozmowy, podczas której specjalista ma okazję poznać problemy bądź trudności dziecka i jego rodziców. Oprócz próby określenia źródeł problemu, konsultacja ma również na celu, przedstawienie rodzicom możliwych dróg/narzędzi pracy i wsparcia dziecka oraz pomoc w zrozumieniu przyczyn zachowań dziecka. Konsultacja jest najczęściej pierwszą wizytą w naszej poradni, na którą przychodzą sami rodzice (bez dziecka). Na to spotkanie rodzice powinni przynieść posiadaną dokumentację (książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną i/lub psychologiczną), która jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu wspólnie z rodzicem procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Konsultacje dotyczą w szczególności:

 • problemów w sferze społecznej (trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz ważnymi osobami dorosłymi – rodzicami, nauczycielami, zaburzenia adaptacyjne),
 • problemów w sferze emocjonalnej (stany lękowe, depresyjne, niska samoocena, samookaleczenia)
 • trudności w nauce (zaburzona koncentracja uwagi, obniżona pamięć, utrata zainteresowania szkołą bądź odmowa chodzenia do szkoły, problemy w pisaniu i czytaniu)
 • problemów w zachowaniu (buntownicza postawa, agresja werbalna i fizyczna),
 • uzależnień (od substancji, nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych),
 • innych niepokojących objawów w rozwoju dziecka (np. wybiórczość pokarmowa),
 • trudności w komunikacji małżeńskiej rodziców dziecka,
 • problemów związanych z sytuacją około rozwodową rodziców dziecka,
 • profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
 • wspomagania i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka.

Celem konsultacji jest:

 • doraźne wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu,
 • stworzenie wspólnie z rodzicem planu dalszych działań,
 • zalecenie wykonania konsultacji lekarskiej lub diagnozy psychologicznej,
 • zaproponowanie podjęcia odpowiedniej terapii indywidualnej lub grupowej.