Pierwsze spotkanie odbywa się w obecności rodziców i nastolatka. Celem konsultacji jest doraźne wsparcie i stworzenie wspólnie planu dalszych działań w celu rozwiązaniu problemu. Jeśli istnieje potrzeba to również zalecenie wykonania konsultacji lekarskiej lub diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, zaproponowanie podjęcia odpowiedniej terapii indywidualnej lub grupowej.

Na to spotkanie rodzice powinni przynieść posiadaną dokumentację (książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną i/lub psychologiczną, opinię ze szkoły), która jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu wspólnie z rodzicem procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Konsultacje psychologiczne dotyczą w szczególności:

  • problemów w sferze społecznej (trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz ważnymi osobami dorosłymi – rodzicami, nauczycielami, zaburzenia adaptacyjne),
  • problemów w sferze emocjonalnej (stany lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywania, niska samoocena, samookaleczenia, myśli rezygnacyjne),
  • trudności w nauce (zaburzona koncentracja uwagi i pamięć, utrata zainteresowania szkołą bądź odmowa chodzenia do szkoły, problemy w pisaniu i czytaniu),
  • problemów w zachowaniu (buntownicza postawa, agresja werbalna i fizyczna),
  • uzależnień (od substancji lub nadmierne korzystanie z urządzeń multimedialnych),
  • trudności w komunikacji małżeńskiej rodziców ucznia,
  • problemów związanych z sytuacją okołorozwodową rodziców.